Dodacie a platobné podmienky

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY súkromnej spoločnosti XPERT DATA B.V., so sídlom a hlavným miestom podnikania v Oldenzaal.

1. Platnosť týchto podmienok

1.1. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, zmluvy a/alebo postúpenia uzavreté spoločnosťou Xpert Data b.v. (ďalej len predávajúci) s tretími stranami.

1.2. Ak klient použije dodacie, predajné alebo nákupné podmienky, ktoré sa líšia od našich podmienok, tieto nás nebudú zaväzovať, pokiaľ nebudú výslovne písomne ​​akceptované.

1.3. Má sa za to, že klient, ktorý nakúpil u predávajúceho podľa týchto obchodných podmienok, mlčky vyjadril súhlas s aplikáciou týchto obchodných podmienok s akýmikoľvek následnými objednávkami, ktoré vydal ústne, písomne, telefonicky, telegraficky alebo inak, bez ohľadu na to, či takáto objednávka bola urobená písomne. je pripojený.

2. Ponuky

2.1. Všetky cenové ponuky a ponuky sú nezáväzné, pokiaľ neobsahujú podmienky prijatia.

2.2. Máme právo odmietnuť objednávku bez udania dôvodu.

3. Ceny

3.1. Cenové ponuky sa vždy robia na základe cien platných v čase uzatvorenia zmluvy. Ak by následne došlo k zvýšeniu cien (napr. z dôvodu zvýšenia ciel, spotrebných daní a pod.), vyhradzujeme si právo preniesť cenový rozdiel na klienta.

3.2. Uvedené ceny sú vždy bez dane z obratu.

3.3. Zľavy sa poskytujú na jednu transakciu a nedávajú žiadny nárok na tieto zľavy v nasledujúcich transakciách.

4. Zrušenie a zmena

4.1. Na zrušenie objednávky je potrebný náš súhlas. V prípade zrušenia poverenia, ktoré nám bolo zverené, všetky náklady, ktoré nám vzniknú v súvislosti s týmto postúpením, idú na účet klienta s tým, že klient je v každom prípade povinný zaplatiť nám aspoň 20 % istina, pokiaľ ide o náklady na zrušenie, bez toho sme povinní preukázať, že nahlásené náklady nám skutočne vznikli.

4.2. Ustanovenia predchádzajúceho článku platia bez toho, aby bolo dotknuté naše právo na náhradu ušlého zisku a inej škody vyplývajúcej z predmetného zrušenia.

4.3. Ak Xpert Data b.v. bráni v plnení zmluvy úplne alebo čiastočne z dôvodu vyššej moci alebo iných okolností, ktoré nemôže ovplyvniť, je oprávnený podľa vlastného uváženia pozastaviť plnenie, kým vyššia moc alebo tieto okolnosti nepominú, a to buď celú zmluvu alebo čiastočne rozpustený listom alebo faxom adresovaným klientovi bez povinnosti zaplatiť akúkoľvek náhradu.

5. Dodanie a preprava

5.1. Uvedené dodacie lehoty sa nikdy nebudú považovať za konečné a sú približné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

5.2. Tovar, ktorý má byť dodaný, bude prepravovaný - pokiaľ nie je dohodnuté inak - na náklady klienta.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1. Vlastníctvo dodaného tovaru prechádza z nás na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a všetkého ostatného, ​​čo nám podľa tejto zmluvy dlží (vrátane úrokov a pokút).

6.2. Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností vyplývajúcich zo zmluvy, predávajúci je oprávnený prevziať tovar späť bez upozornenia o omeškaní. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na vstup na miesto, kde sa tieto veci nachádzajú.

6.3. Kupujúci je povinný informovať nás o zadržaní tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva.

6.4. Až do úplného zaplatenia nie je dovolené dať tovar úplne alebo čiastočne do zálohu tretím osobám alebo previesť jeho vlastníctvo mimo bežného obchodného styku.

7. Reklamy

7.1. Prípadné reklamácie je potrebné uplatniť písomne ​​ihneď, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby, aby mal predávajúci možnosť prešetriť správnosť a povahu reklamácie.

7.2. Objednávateľ, ktorý neskontroloval dodaný tovar do 3 dní od prevzatia, sa považuje za súhlas s dodávkou alebo plnením.

7.3. Nami dodaný tovar bude v prípade včasnej reklamácie prevzatý späť len vtedy, ak bude doručený s úhradou prepravného do nášho skladu po našom súhlase.

7.4. Hodnota vráteného tovaru bude s klientom vysporiadaná po odpočítaní nákladov vynaložených predávajúcim.

8. Odchýlky

8.1. Drobné kvalitatívne odchýlky, ktorým sa bežne nedá vyhnúť alebo ktoré sú podľa obchodných zvyklostí všeobecne povolené, nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

8.2. Pri posudzovaní, či dodávka neprekračuje prípustné limity, treba z dodávky vypočítať priemer. Nie je teda možné odmietnuť niekoľko kópií.

9. Záruka

9.1. V súlade s tým, čo je uvedené v bode 9.3. je určená za predpokladu, že Xpert Data b.v. záruka na materiálové a výrobné vady ním dodaného tovaru. Táto záruka znamená len to, že Xpert Data b.v. - podľa vlastného uváženia - opraví tieto chyby podľa svojich najlepších schopností alebo repl